Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží od společnosti IRIUM s.r.o. prostřednictvím internetového portálu www.rato.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od společnosti IRIUM s.r.o., IČ 61506010, se sídlem Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29827, prostřednictvím internetového portálu www.agregaty.cz kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb § 1751 zákona, občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Kupující je na tyto obchodní podmínky výslovně upozorněn před odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uživatel - každá osoba, která navštíví internetové
stránky společnosti IRIUM s.r.o. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Kopírování těchto stránek nebo jejich částí je možné výhradně jen s písemným svolením IRIUM s.r.o.

III. Zpracování osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů Uživatele nebo Kupujícího Prodávajícímu bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje nemůže Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické internetové objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, má možnost údaje na objednávce opravovat a měnit až do okamžiku odeslání. Odesláním elektronické objednávky z objednávkového formuláře Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Odeslání objednávky je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od Kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží ve svém sídle po dobu 14 dnů od odeslání potvrzujícího emailu Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou uváděny jako konečné, včetně DPH, případně i bez DPH, včetně PHE (poplatku za likvidaci historického elektroodpadu) a všech dalších poplatků, které musí kupující pro odebrání zboží zaplatit. Tyto ceny jsou udávány bez dopravného, k vyzvednutí v sídle prodávajícího. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Možnosti úhrady:

a) hotově při vyzvednutí v sídle Prodávajícího

b) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží - dopravné a doběrečné bude připočteno)

c) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře

VI. Recyklace elektrozařízení

Prodávající provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení určeného k ekologické likvidaci od svých zákazníků dle příslušného zákona.

VII. Dodací lhůta a dodání

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Dodání zboží bez objednaných služeb nebo instalací je zpravidla obratem ve lhůtě 1 až 10 pracovních dnů nebo v termínu uvedeném u popisu zboží, případně lze sjednat jiný termín. Pokud Kupující s jiným termínem nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup.

VIII. Záruka, servis, reklamace

1) Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li dohodnuto jinak, činí standartní záruční doba poskytovaná Prodávajícím 24 měsíců nebo 1000 provozních hodin, podle toho, co nastane dříve. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

2) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných výjimečných jevů.

3) Místa, kde lze uplatnit reklamaci: na adrese našich partnerských firem uvedených v záručním listě nebo osobně v sídle Prodávajícího nebo kontaktovat Prodávajícího telefonicky na telefonech uvedených na webstránce Prodávajícího, kde mohou být Kupujícímu doporučeni naši regionální partneři.

4) Postup při reklamaci: Kupující o reklamaci prokazatelným způsobem informuje Prodávajícího - zejména uvede popis vady - a poté dopraví zboží na adresu Prodávajícího. Zásilka musí obsahovat záruční list, dokumenty prokazující, že Kupující koupil zboží u Prodávajícího a spojení na Kupujícího. Po obdržení zásilky informuje Prodávající neprodleně Kupujícího o přijetí zásilky a dalším postupu reklamace. Reklamace je vyřízena nejpozději do 30 dnů a to:

a) jde-li o vadu odstranitelnou jejím bezplatným odstraněním - nebo, není-li to možné, přiměřenou slevou z kupní ceny nebo odstoupením od kupní smlouvy

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Servis záruční i pozáruční je prováděn Prodávajícím.

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno prokazatelným způsobem, s uvedením čísla objednávky a s údaji prokazujícími koupi výrobku u Prodávajícího. Zboží je poté nutno vrátit bez zbytečného odkladu buď fyzickým dodáním do sídla Prodávajícího nebo zasláním na adresu Prodávajícího.

Zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

Společnost IRIUM s.r.o., jakožto provozovatel všech svých webových stránek, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Úvod | Značka RATO | O elektrocentrálách RATO | Servis | Záruky a garance | Vysvětlivky | Fotogalerie | Kontakt
Elektrocentrály | Motory | Náhradní díly | Výprodej

Kontaktujte nás...
IRIUM s.r.o. Praha, tel.: +420 602 321 418, E-mail: irium@irium.cz
IRIUM s.r.o. Olomouc, tel.: +420 730 510 731

Navštivte i naše další weby:
www.jak-vybrat-elektrocentralu.cz
www.irium.cz | www.grupel.cz | www.dehray.cz | kj-power.irium.cz | www.emsa-generatory.cz | www.kipor.cz
facebook: https://www.facebook.com/irium.elektrocentraly